Projekt OPVKmenu

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ

registrační č.: CZ.1.07/2.3.00/35.0009

Termín realizace: 1.7.2012 – 30.6.2014

Projekt s názvem „Materiály pro nové tisíciletí“ je koncipován jako komplexní projekt popularizace vědy a výzkumu a je zaměřen na 3 důležité úzce propojené vědeckovýzkumné oblasti. Konkrétně se jedná o oblast řízené termojaderné fúze, oblast výzkumu kosmu a materiálového výzkumu. Rádi bychom prostřednictvím projektu zábavnou formou přiblížili tyto oblasti laické veřejnosti, ale především žákům a studentům na všech stupních vzdělávání tak, abychom docílili zvýšení atraktivity oblasti vědy a výzkumu, a zejména, aby se český výzkum a vývoj udržel na mezinárodní úrovni i v budoucnosti.

V průběhu realizace projektu od července 2012 do konce června 2014 budeme provozovat několik klíčových aktivit, jimiž bychom rádi zvýšili zájem o studium a budoucí povolání ve výše zmíněných oborech. Průběžně budeme pořádat cykly přednášek, dny otevřených dveří, účastnit se výstav a sympozií, vydávat popularizační čtvrtletník, reeditovat knihu o termojaderné fúzi jako zdroji čisté bezpečné energie, natáčet popularizační filmy, provozovat webové stránky a také nastartujeme celoživotní vzdělávání výzkumných pracovníků v oblast soft skills. Dále plánujeme uspořádat semináře pro pedagogy základních a středních škol, kteří následně budou vést zájmové celoroční kroužky zaměřené na vědeckovýzkumnou oblast obecně, dále na výzkum termojaderné fúze, materiálový výzkum a výzkum kosmu. Prostřednictvím těchto seminářů bychom rádi sdíleli informace z podporovaných výzkumných oblastí, nastínili vyučujícím možnosti práce se žáky a jejich motivace a zároveň očekáváme všestrannou spolupráci pedagogů s realizačním týmem projektu.

Obsah i výstupy všech výše zmíněných klíčových aktivit bude nastaven v úzké spolupráci se studenty i jejich vyučujícími, nabízíme tak jedinečnou možnost aktivně se podílet na popularizaci výzkumu a vývoje a zajištění udržitelnosti zvyšování tohoto trendu. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, díky tomu je možné pro realizaci zajistit vysoce kvalitní zázemí tak, aby se sbližování s výzkumnými obory stalo zábavou nejen pro žáky a studenty, ale i pro jejich pedagogy

Projekt realizuje společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, a.s. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i., Českou kosmickou kanceláří, o.p.s. a Asistenčním centrem, a.s. s podporou z Operačního programu Výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost.

Vítkovíce – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s.

Podnikatelský Inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava, Česká republika